Európska legislatíva pre ochranu dýchacích ciest

Ochrana dýchacích ciest človeka je veľmi dôležitá, keďže plyny a výpary sa môžu dostať do krvného obehu a nenávratne poškodiť pečeň, obličky a mozog.

Druhy ochranných prostriedkov:

  • časticové respirátory
  • polomasky a celotvárové masky s filtrami
  • systémy s prívodom vzduchu a s núteným obehom vzduchu

Pri výbere najvhodnejšieho typu ochrany je potrebné riadiť sa podľa:

  • druhu a koncentrácie škodliviny v pracovnom ovzduší
  • formy výskytu škodliviny (pevné častice, kvapalný aerosól, plyny)
  • prekročenia NPHV (najvyššia povolená hodnota výrobku) pre danú škodlivinu
  • doby vystavenia pracovníka škodlivine- druhu vykonávanej práce

Respirátory a masky s filtrom sa nepoužívajú v nasledujúcich prípadoch:

  • nedostatok kyslíka (koncentrácia pod 17%)
  • vyššia koncentrácia škodlivej látky v ovzduší než je povolená hranica, po ktorú môže byť respirátor s filtrom vystavený pôsobeniu tejto látky
  • ak sú škodlivé látky čuchom nevnímateľné